مستندات

تعداد نتایج: 857

ایجاد

شماره سند تاریخ موضوع سند فرستنده فایل ضمائم
99/24946/410 1399/06/05 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب وبرق ،تلفن ،وفاضلاب وزارت نيرو دانلود ندارد
99/24789/240 1399/06/04 ابلاغ تاییدیه وزیر نیرو در خصوص تبصره 3 ماده واحده شهر شهریار حق انشعاب فاضلاب وزارت نيرو دانلود دارد
99/22597/240 1399/05/19 ابلاغ تاییدیه وزیر نیرو در خصوصتمدید ماده 7 شورای اقتصاد شهر صفا دشت وزارت نيرو دانلود دارد
99/22603/240 1399/05/19 ابلاغ تاییدیه وزیر نیرو در خصوص ماده7 مصوبه شورا ی اقتصاد شهر نسیم شهر وزارت نيرو دانلود دارد
99/22590/240 1399/05/19 ابلاغ تاییدیه وزیر نیرو در خصوص تمدید تبصره 3 ماده واحده صبا شهر وزارت نيرو دانلود دارد
99/22592/240 1399/05/19 ابلاغ تاییدیه وزیر نیرو در خصوص ماده7 مصوبه شورا ی اقتصاد شهر چهاردانگه وزارت نيرو دانلود دارد
99/22598/240 1399/05/19 ابلاغ تاییدیه وزیر نیرو در خصوص ماده7 مصوبه شورا ی اقتصاد شهر نصیرشهر وزارت نيرو دانلود دارد
99/22591/240 1399/05/19 ابلاغ تاییدیه وزیر نیرو در خصوص تمدید تبصره 3 ماده واحده شهراحمدآباد مستوفی وزارت نيرو دانلود دارد
99/22444/240 1399/05/15 ابلاغ تاییدیه وزیر نیرو در خصوص ماده7 مصوبه شورا ی اقتصاد شهراسلامشهر وزارت نيرو دانلود دارد
99/22443/240 1399/05/15 ابلاغ تاییدیه وزیر نیرو در خصوص ماده7 مصوبه شورا ی اقتصاد شهر باغستان وزارت نيرو دانلود دارد
99/100/8618 1399/05/12 دستورالعمل اجرایی،شناسایی ،ساماندهی،مصارف غیر مجازدر سال 99 شركت مهندسي آب وفاضلاب كشور دانلود دارد
99/19915/240 1399/04/25 ابلاغ تاییدیه وزیر نیرو در خصوص تمدید ماده7 مصوبه شورا ی اقتصاد شهرتهران وزارت نيرو دانلود دارد
99/100/7171 1399/04/23 ضوابط اعمال معافیت ها وبخشودگی های قانونی تعرفه های آب وفاضلاب در سال 1399 شركت مهندسي آب وفاضلاب كشور دانلود دارد
99/19204/240 1399/04/18 ابلاغ مصوبه وزیر نیرو در خصوص تمدید تبصره 3 ماده واحده_ شهر تهران وزارت نيرو دانلود دارد
99/18738/20/100 1399/04/15 ضوابط اعمال معافیت ها وبخشودگی های قانونی تعرفه های آب وفاضلاب در سال 99 وزارت نيرو دانلود دارد
قبلی صفحه 1 از 58 بعدی